10-09-16

Nieuws uit de 'Windmolenswijk' of is het toch de Witte Roos

Wij zagen dat er werken van Vivaqua bezig waren en vroegen meer inlichtingen aan schepen Jan Desmeth. Hij informeerde ons als volgt waarvoor bijzondere dank.

 

1.Vivaqua
Binnenkort zal een deel van de toevoerleiding van water naar de stad Halle moeten vernieuwd worden.
Verschillende tracés werden bestudeerd.
Het tracé dat het meest aangewezen bleek is het tracé door een deel van jullie wijk, zijnde Fazantenlaan,
T. Swalusstraat en zo naar de Alsembergsesteenweg.
De werken dat je gezien hebt, zijn proefsleuven op de exacte locatie van de bestaande leidingen te bepalen. Meer dan waarschijnlijk zal het in de Fazantenlaan onder het voetpad kunnen, terwijl het in de T. Swalusstraat waarschijnlijk onder de rijweg zal moeten. 
Wij zullen van de gelegenheid gebruik maken om in beide straten alle voetpaden te vernieuwen, alsook de volledige rijweg in de Swalusstraat. 
Een startdatum van die werken is nog niet gekend. 
Voor aanvang van de werken dient Vivaqua alle inwoners wel degelijk op de hoogte te stellen van het verloop en de details.

Ik zal dat zelf nog even opvolgen dat dit zeker en tijdig gebeurt.

 

2. Woonwagens
RUP is na openbaar onderzoek naar plenaire vergadering gegaan. Volgende stap is commissie en gemeenteraad. Ik denk dat het RUP dus pas tegen einde 2016 helemaal definitief klaar zal zijn. Dan is het geen terrein meer voor woonwagens, maar wel voor kleinschalig wonen.

 

3. Sociale woonwijk

De huisvestingsmaatschappij is bijlange nog geen eigenaar van het hele perceel. Zij zullen wel een eerste fase bouwen op het stuk waar ze nu eigenaar van zijn. Er zijn hier nog geen plannen van. Zodra deze er zijn, laat ik je iets weten. Mijn inschatting is dat de eerste plannen pas in 2017 zullen gemaakt worden om dan in 2019 of dergelijke gerealiseerd te worden.

 

20-04-16

Slagschaduw

Met ‘slagschaduw’ wordt bedoeld dat de zon achtereenvolgens niet en (eventueel deels) wel door een wiek bedekt wordt zodat er lichtvariaties ontstaan.
‘Slagschaduw’ treedt dus op als de zon door de ronddraaiende wieken schijnt. Doordat steeds een deel van het zonlicht wordt onderbroken treden er variaties in lichtsterkte op.
Deze variaties zijn groot als de zon (even) helemaal achter een wiek verdwijnt en als men binnen zit.
Als de zon niet helemaal wordt afgedekt of als men buiten is (veel licht van de rest van de hemel), is de variatie minder groot. De ritmische schaduw kan als een hinderlijke flikkering worden ervaren door iemand die bijvoorbeeld zit te lezen achter een raam waar de schaduw op valt. Uit onderzoek is gebleken dat de hinder van lichtvariaties of flikkeringen het grootst is bij een frequentie van 2,5 tot 14 keer per seconde.
Er kunnen dan verschijnselen als zeeziekte optreden en bij mensen die hiervoor gevoelig zijn, kan een epileptische aanval optreden (tekstbron: RIVM)

19-04-16

Email naar...

Heden hebben wij een email verstuurd naar de vertegenwoordiger voor Colruyt alsook naar Burgemeester en Schepenen met volgend bericht :

Beste,

Hierbij willen we u onze bevindingen melden waarbij we rekenen op een gunstig gevolg zoals ook afgesproken op de vergadering.

Slagschaduw.

De wijk ondervindt veel hinder van slagschaduw en dit tussen 8.00 en 9.30

De hinder is zo fel dat mensen de rolluiken moeten neerlaten of wat anders moeten ondernemen. Tevens is het zo ‘enervend’ dat de mensen riskeren agressief kwaad te worden.

Het is onbegrijpelijk dat de ingenieurs van Colruyt die dit geweten moeten hebben, deze hinder niet vooraf hebben verwerkt in de computerbesturing van de windmolen het kortst bij de wijk.

Dit probleem moet definitief en voor altijd opgelost worden.

Geluidshinder.

Opdat de metingen objectief worden vastgesteld kunnen we niet ingaan op uw vraag om onze bevindingen, die we aan een aantal burgers hadden gevraagd om te noteren, nu al door te geven.

We hopen dat onze bevindingen zullen overeenstemmen met uw formele metingen.

Wat we wel kunnen zeggen is dat we ( heel wat mensen uit de wijk) de indruk hebben dat de windmolens trager draaien. Vreemd!

Er is natuurlijk geluidshinder op bepaalde momenten.

Tot zover een antwoord op uw schrijven van 13/04.

Deze info zal ook op onze blog verschijnen.

Vriendelijke groeten.

Desiderius Boddengeen en Guy Lories