09-08-17

wo. 09/08/2017 : Formeel antwoord door Burgemeester Deconinck

Geachte,
Beste Guy,

Dank voor je mail. Het college heeft hierover nog geen standpunt ingenomen, dit zal eerstdaags gebeuren.

Ook wij waren verrast door de aanvraag.

Wat de grond van de zaak betreft, zou ik graag vernemen of jullie er bezwaar tegen hebben dat de toegelaten slagschaduw op objecten gelegen in industriegebied (met uitzonderingen van woningen in het industriegebied) wordt verhoogd (cfr mijn vorige mail), waarbij dan ervan uitgegaan wordt dat de norm voor woningen dezelfde blijft als nu enook alle andere voorwaarden niet veranderen.

Vriendelijke groeten,

Luc Deconinck
Burgemeester

di. 08/08/2017 : Tussenbericht Burgemeester Deconinck aan bewoner

Uit navraag blijkt dat de aanpassing die gevraagd wordt allen betrekking heeft op de slagschaduw over industriegbied.

Daar is de norm gewijzigd van max 8 uur per jaar naar max 30 uur per jaar, met steeds een maximum van 30 minuten per dag. Voor woongebieden en voor woningen in industriegebied geldt wel nog steeds de jaarnorm van 8 uur, ook met max 30 minuten op één dag.).

Dus voor de wijk mag er in elk geval niets veranderen door die aanvraag.

Vr gr,

Luc Deconinck

Burgemeester

di. 08/08/2017 : Bericht aan College van Burgemeester en Schepenen

Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Geachte Heer Burgemeester,
Geachte Schepenen,

Vrij recent vernamen we dat er een aanvraag voor wijziging van de voorwaarden voor de milieuvergunning van de windturbines via aanplakborden( in de onmiddellijke omgeving van de wijk) is verschenen en reacties hierop dienden te worden ingediend tot begin september.

We zijn toch verwonderd dat we via een toevallig kanaal hierover ingelicht werden en hadden erop gerekend dat we via u of via uw diensten op de hoogte zouden worden gesteld wetende dat de wijk toch wel erg benadeeld is geworden door de plaatsing van de windturbines. U zal best kunnen begrijpen dat we hiermee absoluut niet gediend zijn en we enkel te spreken zijn over minder geluidshinder en minder slagschaduw. We zijn ook verwonderd over het tijdstip : in volle vakantieperiode (er kunnen niet veel reacties komen), na Herne en na de regeling over het containerpark.

Mogen wij van u vernemen of u hetzij schriftelijk hetzij via een info-avond de bewoners wil inlichten omtrent de juiste draagwijdte van deze aanvraag.

We rekenen op u en durven te hopen een signaal naar de bewoners te verwachten :

  • voor de nodige toelichting omtrent deze aanvraag,
  • wat het standpunt en eventuele acties zullen zijn vanuit de gemeente en
  • wat wij als bewoners van de wijk dienen te doen.

Tevens willen we de beloftes in herinnering brengen die tijdens de laatste vergadering op het gemeentehuis in aanwezigheid van alle betrokken partijen werden gedaan zijnde : inspanningen leveren om de geluidshinder te verlagen door o.a. ‘haaientanden’ te plaatsen op de wieken.

Terloops willen we nog opmerken dat winnen tegen Colruyt wel mogelijk is, ten bewijze het resultaat van de gemeente in Herne : het afblazen van het project door Colruyt.

Hoogachtend

Guy Lories
a9isa9 en in overleg met wijkbewoners