27-01-17

Planning bouw sociale woningen in de Witte Roos

Op vraag van een bestuurslid aan de heer Paesmans – directeur Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting cvba (GMV) met betrekking tot de planning, kregen we volgend antwoord :

Het RUP Rodebeek is nog niet goedgekeurd en het is dus ook wachten geblazen voor GMV.

Wij hopen in de tweede helft van 2017 te kunnen starten met de afbraak van de gebouwen.

Verslag geluidsmeting

Zoals beloofd voegen we hieronder het verslag van de info-avond van 16 januari.
Tekst is opgemaakt door Eoly

Meetlocaties.jpg

Meetcampagne geluid windturbines Sint-Pieters-Leeuw/Beersel

Het windturbinepark Sint-Pieters-Leeuw/Beersel bestaat uit drie windturbines van het type Senvion MM92 die eind 2015 parallel aan het kanaal Brussel-Charleroi geplaatst werden. Enkele maanden na ingebruikname werd door Ecopower en Eoly een meetcampagne opgestart om op basis van geluidsmetingen te bepalen welke geluidsinstellingen nodig zijn om overal te voldoen aan de richtwaarden voor windturbinegeluid zoals beschreven in VLAREM II.

Opzet meetcampagne

Geluidsmetingen werden uitgevoerd van maart 2016 tot en met augustus 2016. De lange duur van de meetcampagne wordt verklaard door het feit dat de wind voldoende hoog moet zijn tijdens de nacht om een relevante meting te hebben. Deze condities doen zich zelden voor tijdens lente- en zomernachten.

Er werd continu gemeten op 3 vaste meetpunten. De metingen werden uitgevoerd door dBA-Plan, erkend studiebureau voor het uitvoeren van geluidsstudies. De ligging van de meetpunten (F. Uylenbroeckstraat 129 en Patrijzenlaan 28 te Sint-Pieters-Leeuw en Lotsebeemd 17 in Lot) en de meetmethodiek werden vooraf aan LNE (Milieu-inspectie) en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw ter goedkeuring voorgelegd.

De windturbines werden tijdens windrijke nachten meermaals gedurende 30 minuten stopgezet. Op basis van het verschil in geluidsniveaus met en zonder de operationele windturbines werd de geluidsbijdrage van de windturbines vastgesteld.

Resultaten

Overdag wordt steeds voldaan  aan de richtwaarde  zonder geluidsreducties.

Tijdens de avond en de nacht wordt aan de richtwaardes voldaan door toepassing van geluidsreducties. Deze geluidsinstellingen worden sinds het einde van de meetcampagne toegepast en deze werden goedgekeurd door LNE (Leefmilieu, Natuur en Energie) en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.

Door toepassing van deze geluidsinstellingen is het geluidsniveau 2-3dB(A) lager dan met de geluidsinstellingen zoals bepaald in de milieuvergunning en 1-2dB(A) lager dan met de geluidinstellingen die tijdens de opstartfase werden gebruikt.

 

 

19-01-17

Slagschaduw

Via de Colruytverantwoordelijke voor deze materie kregen we volgende informatie :

...

Voor uw woning werd er tussen maart en september van vorig jaar 7u. 28min.2s slagschaduw gemeten.
De andere maanden was er geen slagschaduw.
Dit is binnen de wettelijke limiet van 8u. per jaar.

...

Vermits er ook vraag was van enkele bewoners omtrent de slagschaduw van de turbine bij Nexans zullen we hieromtrent de vraag stellen aan Engie Electrabel.