27-08-15

GAS-reglement : geluidshinder

DEEL 1: OPENBARE RUST

 

1.1               Algemene bepalingen

 Artikel 11          Geluidsoverlast dag
 Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.

Artikel 1bis       Nachtlawaai

Zij die de openbare rust verstoren tussen 22.00 en 07.00 uur maken zich schuldig aan nachtgerucht of nachtrumoer.


Artikel 2
           Niet-hinderlijk geluid

Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van:

-       werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen,        
     uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die    
     overheid;

-      van werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden uitgevoerd,
     waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-,
     verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen
     worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet
     noodzakelijk lawaai te voorkomen;

-  van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter
   bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;

-    van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voorzover de in de vergunning
    opgelegde voorwaarden worden nageleefd;

 

- spelende kinderen in zoverre de spelen de openbare rust niet storen door het gebruik van geluidsversterking en/of motoren.

 

1.2                 Specifieke bepalingen

Artikel 3           Laden en lossen

Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten, gelden de volgende principes:

 

1.  de voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op de grond geplaatst worden zonder ze te werpen;

2.    als de voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, moeten ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen worden.

Artikel 4           Verhuizingen

Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 22.00 en 7.00 uur, behoudens een schriftelijke machtiging van de burgemeester.

1 Artikel 1 en artikel 1bis gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2011. 

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012)                                                       7

 

Artikel 5           Huisdieren

Huisdieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. De houders van huisdieren waarvan het geluid en de geur de rust van de omwonenden stoort, zijn strafbaar.

Artikel 6           Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn

-  Het is de uitbater van een drankslijterij en de organisator van een publieke vergadering in een
 gesloten ruimte verboden een besluit van de burgemeester, waarbij met het oog op de vrijwaring
 van de openbare orde, de sluiting van zijn inrichting wordt bevolen, te overtreden.

-  De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende
  ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating
  ervan de openbare rust verstoort, zoals bepaald in artikel 7.

 

Onderafdeling 1: Geluid voortgebracht door toestellen

 

Artikel 7           Muziek

Behoudens machtiging van de burgemeester is in van al dan niet elektronisch versterkte muziek, versterkers verboden.

de openbare ruimte het gebruik het gebruik van luidsprekers en

 

Artikel 8          Geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen

 

Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen (groene zone, parken en andere) in de open lucht radio’s, televisietoestellen, jukeboxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 75 db(A) (LAFMAX) niet overtreft, gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.

In afwijking van het eerste lid is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 9          Voertuigen

 Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is.

 

 Artikel 10         Voertuigen met luidsprekers

Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de burgemeester. De machtiging moet steeds in het voertuig aanwezig zijn. Ze kan slechts toegestaan worden van 8.00 tot 18.00 uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en 7.00 tot 22.00 uur in de periode van 1 april tot 30 september. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A) (LAFMAX), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.

 

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012)

8


Artikel 11 : alarmsystemen

 

De eigenaar van alarmsystemen die zich in de openbare ruimte of op privé-eigendommen bevinden mogen in geen geval de buurt verstoren. De eigenaar van een goed waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen. Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm ongepast blijft afgaan, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, op kosten en risico van de overtreder.

 

Onderafdeling 2: Geluid voortkomend uit het gebruik van toestellen, voertuigen en vuurwerk

 Artikel 12         Hulpmiddelen

Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners) om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, behoudens machtiging van de burgemeester.

 

Het geproduceerde geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 90 dB(A) (LAFMAX), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.

Artikel 133        Tuinactiviteiten

Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 7.00 en 22.00 uur.

 

Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van tuin –en landbouwgronden.

 

Artikel 14         Toestellen voor recreatief gebruik

Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 300 meter van woonwijken, woonkernen of bewoonde huizen.

 

Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden of vieringen.

 

Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn.


Artikel 15
         Wapens

Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen, gebouwen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, vuurwapens af te vuren.

Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd worden op officieel vergunde schietterreinen.

2Artikel 11 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2011.

3  Artikel 13 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2011.

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012)                                                       9


Artikel 16         Vuurwerk

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.

De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De aanvraag moet schriftelijk en minstens 30 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden.

Artikel 17         Luchtdrukkanonnen

Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen vogels ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.

Luchtdrukkanonnen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 300 meter van een woning en 200 meter van de openbare weg.

Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 22.00 en 7.00 uur.

Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in lid 2.

 

Ons voorstel :
Spreek met enkele buren af zodat niet één persoon hoeft te telefoneren naar de politie.

Politie : 112

 

De commentaren zijn gesloten.